Ferdig
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Fosterhjem og beredskapshjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar i mot barn og unge.

Fosterhjem

Alle våre fosterhjem er forsterket. Dette betyr at en av fosterforeldrene er hjemmeværende på heltid/deltid for å bedre kunne ivareta fosterbarnet. Dette er private hjem som tar i mot barn og unge som har så store utfordringer at et ordinært fosterhjem ikke vil kunne dekke deres behov.

Vi vil strekke oss langt for å ivareta barnet/ungdommen og fosterforeldrene for å gi varige og gode hjem for alle parter gjennom god og tett oppfølging. Vi er også opptatt av at alle våre fosterhjem får god opplæring i forkant av plassering. Vi bistår våre fosterforeldre med kompetanseheving, tilpasset barnets/ungdommens behov.

I mange tilfeller vil plassering i et forsterket fosterhjem erstatte institusjonsopphold. Forsterket fosterhjem følges opp av egne fosterhjemskoordinatorer som instruerer og gir individuell veiledning.

Fosterforeldre samarbeider med oss, barnevernstjenesten i kommunen - og i de aller fleste tilfellene med barnets familie. I tillegg skal fosterforeldrene samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, samt barnehage, skole eller skolefritidsordning – akkurat slik det er med egne barn. Gode fosterforeldre må kunne se barnets behov og gi barnet den oppmerksomheten og kontakten som trengs.


Besøkshjem

Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er en støtte til de forsterkede fosterhjemmene med særlig tyngende omsorgsoppgaver.


Beredskapshjem

Beredskapshjem er et fosterhjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet (eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine). Det er et krav om at minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Beredskapshjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring.

Hvordan bli fosterforeldre?

Vi har behov for flere fosterforeldre som kan tilby barn en trygg base. Vi ser etter følgende når vi velger våre fosterforeldre:

 • en stabil livssituasjon og alminnelig god helse
 • sosialt nettverk, en robusthet, og gjerne det lille ekstra
 • det er en fordel å ha erfaring med barn/unge. Noen ganger er sosialfaglig utdannelse viktig
 • du/dere må ha evnen til å være tålmodig, utholdende, raus og takle at alt ikke blir som planlagt
 • du/dere har et hjerte for barn/unge, særlig overfor de som har fått en tøff start på livet
 • gode samarbeidsevner av hensyn til nettverket rundt barnet
 • god vandel og må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest
 • må kunne jobbe i tråd med Frelsesarmeens kristne verdier (men trenger ikke å være kristne)

Vi rekrutterer fosterforeldre med et mangfold, spesielt med tanke på familiestrukturer, etnisitet og bakgrunn. En enslig kan også være et fosterhjem - men da er det ekstra viktig med et ekstra godt nettverk rundt seg.

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Derfor kan man ha mange forskjellige typer familier. Alle må imidlertid bli godkjent for det enkelte barnet og oppfylle visse generelle krav.

Forsterkede fosterhjem må være godkjente som fosterhjem og gjennomføre PRIDE-opplæring (Parent Resources for Information, Development and Education). Vi har jevnlige kurs, hvor du vil få økt kunnskap om fosterhjemsarbeid og en mulighet til å vurdere om dette er aktuelt for deg/dere. Kursets temaer er:

 • å beskytte og oppdra barn
 • å møte barns utviklingsbehov og håndtere utviklingsforstyrrelser
 • å støtte opp relasjonene mellom barn og deres familier
 • å gi tilgang til trygge og utviklende relasjoner som tar sikte på å vare livet ut
 • å arbeide som medlem i et profesjonelt team
 • opplæring i vårt fagsyn og våre prosedyrer

Ta kontakt med oss for informasjon om kursdatoer.


Hva kan du/dere forvente av oss?

Fosterforeldre får bistand fra oss, hvor Frelsesarmeens fosterhjemskoordinator har følgende hovedoppgaver og ansvar:

 • gir fosterforeldre opplæring i forkant av plassering
 • kartlegger fosterhjem for å matche opp mot barn/ungdom i vår målgruppe
 • bistår fosterforeldre med kompetanseheving tilpasset barnets/ungdommens ulike behov
 • arrangerer fagdager gjennom året med nøye utvalgte temaer
 • legger til rette for at fosterforeldre kan ta relevante kurs og videreutdanning
 • jobber for et godt samarbeidsklima, avklare roller og forventninger
 • ansvar for samhandling rundt barnet og fosterhjemmet
 • ansvar for veiledning, oppfølging og akuttberedskap
 • ansvar for et godt planlagt og avtalt ettervern før barnet/ungdommen flytter ut

I tillegg kan det være aktuelt med ekstern veiledning fra f.eks. BUP (barne- og ungdomspsykiatrien). Vi har også avtale med en ekstern psykolog, som benyttes i individuell og felles veiledning.

Frelsesarmeen tilbyr 24 timers tilgjengelighet. Fosterhjemmet kan kontakte institusjonen når som helst for å få råd og veiledning. Fosterhjemskoordinator er tilgjengelig på dagtid, og på kveldstid/natt vil ansatte på institusjonen være oppdatert og tilgjengelig.

Dersom vi sammen finner behov for det, kan vi bistå akutt i hjemmet eller ta barnet inn på institusjonen i løpet av noen timer.

Godtgjøring blir fastsatt etter relevant utdanning og erfaring. Fosterhjemmet vil få dekt utgifter (KS-satser) som mat, klær, sko, hygiene, sport, møbler, bolig/strøm, reisekostnader, telefon/mediabruk og bidrag til feriereise. Fosterhjemmet tilbys også pensjonsavtale.

Avlasting

Ved barn under 12 år vektlegger vi relasjonsarbeid, stabilisering og tilknytning til fosterhjemmet. I denne aldersgruppen er det som oftest mindre behov for avlastning enn hos barn over 12 år.

Det vil derfor for de fleste fosterhjem være tilstrekkelig med avlastning hver fjerde helg. Det vil derimot bli gjort en vurdering i hver enkelt sak, og i enkelte saker kan vi tilby avlastning hver 2. helg.

Disse kan være aktuelle å bruke som avlastning:

 • biologiske foreldre. Samværet med disse er ofte regulert gjennom vedtak i fylkesnemnda. Der det foreligger helgesamvær med disse hver 2. eller 4. helg vurderes ytterligere avlastning for hver enkelt sak.
 • øvrig nettverk. En del barn har besteforeldre, tanter, eldre søsken eller andre som kan fungere som avlastning, enten uformelt eller som betalt besøkshjem. Der disse finnes og er egnet, er dette ønskelig å prioritere.
 • besøkshjem. For de helgene som ikke lar seg dekke opp av de prioriterte avlastningsformene ønsker vi å benytte besøkshjem for barna. Disse blir rekruttert, opplært og fulgt opp av våre koordinatorer.
 • bruk av avlastningstiltak sammen med andre barn.
En gutt i tolvårsalderen står ute i snøen på gata. Han har hettegenser og åpen jakke. Han ser trist ut. Ser rett i kameraet. Bilder er brukt i forsterhjemsrekruttering.

Vil du jobbe hjemmefra på en meningsfull måte?

Har du et hjerte for barn og unge? Det er mange barn og ungdommer som venter på et godt hjem – kanskje det er nettopp deg de venter på?

Finn ut mer her

KONTAKTINFO FOSTERHJEM OG BEREDSKAPSHJEM


Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd sør/heldøgnsomsorg

Brendsrudtoppen 40 B, 1385 Asker
Mobil: 474 87 589
Organisasjonsnr: 817 067 182

Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd øst

Anolitveien 7, Postboks 143, 1401 Ski
Mobil: 993 17 372

Frelsesarmeens barne- og famililevern, Fosterhjem avd. midt/nord

Kjøpmannsgata 25, 7011 Trondheim
Mobil: 918 76 354

RELATERTE SAKER